Forældresamarbejde

I Sundpark anser vi forældresamarbejdet som et egentligt partnerskab. Det vil sige, at vi ønsker at indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte barn, bygget på gensidig tillid og med et højt informationsniveau, som går begge veje. Forældre er eksperter på deres børn og deres viden, holdninger og relation, anser vi derfor som en værdifuld ressource i samarbejdet om børnene. Vi bestræber os på at forældrepartnerskabet skal skabe fælles forståelse og ejerskab for samarbejdet med udgangspunkt i barnets trivsel, læring og udvikling. Dette kan b.la. ske ved at skabe tydelige rammer som rummer plads til, at stille undrende spørgsmål på baggrund af nysgerrighed fra begge parter omkring barnet, samt en fælles forståelse for det fælles ansvar, så opgaverne i samarbejdet omkring barnet, udføres i fællesskab ud fra hvad hver part kan og skal bidrage med.

Et tillidsfuldt partnerskab mellem forældre og medarbejde er i Sundpark bundet op omkring tydelig og ærlig kommunikation, samt forældreinddragelse i hvad der foregår omkring børnene, når de dagligt er i vores varetægt.

Vi har bl.a. overdragelse og indkøringssamtaler med forældrene ved overgang fra vuggestue til børnehave. Vi vægter vi, at afholde 3 måneders samtale, når vi har kendt børnene i 3 måneder. Vi afholder henholdsvis forældrekonsultation og fælles forældremøde én gang årligt og i det daglige vægter vi som tidligere nævnt, en gensidig kommunikation om hvad der rører sig af stort og småt omkring barnets trivsel ud fra både et hjemme- og et institutionsperspektiv.

For at højne samarbejdet til vores forældre – deri forældredeltagelse og ejerskab til institutionen og for at skabe en sammenhæng ml hjem og institution, inddrager vi gerne forældrene i forbindelse med vores pædagogiske projekter og forløb. Her kan I bidrage med særlige kompetencer el forslag til de temaer der arbejdes pædagogisk med og børnene skal ofte også inddrage ting og sager hjemmefra til aktiviteterne.

Derudover benytter vi os af KBH barn, som er et godt kommunikationsredskab til forældrene og en god platform for samarbejde. Her ligges bl.a. dokumentation op af børnenes hverdag og deres daglige aktiviteter. Ligeledes nyhedsbreve og beskeder, samt kan der meldes ind til pædagogerne om børnenes fravær.